____________...
Group_387
הערכה הקלינית של הכשרות לצוות
ימי שלישי | 16:00 - 20:00 | 1000 ש"ח ל-4 מפגשים
פרופ' ירמיהו הייניק 

סדנה בנושא: הערכה הקלינית של הכשרות לצוות 

רופאים ורופאות מסוגי מומחיות אחדים ואנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה והגרונטולוגיה נשאלים
לפעמים, באופן ישיר או עקיף, לחוות דעתם הקלינית, בנוגע לסוגיה המשפטית של כשרות לצוות. שיעור
האנשים הזקנים באוכלוסיה עולה בהתמדה ועימו גם שיעור ההפרעות הקוגניטיביות בקירבם. שינויים
חברתיים (במבנה המשפחה, הגירה, מאזן העושר החברתי) משפטיים, ומדעיים (שיטות אבחון
מדוייקות יותר) מוליכים לעליה ברלוונטיות של נושא הכשרות לצוות לפרקטיקה הקלינית.
הספרות המקצועית ופסקי דין של בתי המשפט דוחפים להתמקצעות רבה יותר בהערכות אלה.

הקורס שלפנינו, ראשון מסוגו במיקוד והיקף, בא לקדם נושא זה


 
מפגשי היכרות עם הערכה הקלינית של הכשרות לצוות
Subtraction_7
הנגשת הידע התאורטי והמעשי הנדרש להערכה בקליניקה של כשרות לצוות
Subtraction_6
העמקה בנושאים הרפואיים - משפטיים של הכשרות לצוות
Subtraction_5
ציוני דרך בהתפתחות הרעיונית של התחום
Powered by ActiveTrail